IMG
ระบบติดตามการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
Login เข้าระบบ

                                    พัฒนาโดย กองงบประมาณและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน
                           สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2564